Vrede vinden in jezelf
Home
 

De dualiteit afgunst-indruk maken begrijpen

Aquarius workshop

De dualiteit afgunst-indruk maken begrijpen

Als je afgunst voelt, of de keerzijde daarvan, de behoefte om indruk te maken op anderen of beter te zijn dan zij,
probeer dan de constructieve kracht achter deze behoefte te voelen. 

Want deze behoefte is alleen maar een vervorming van de aangeboren drang om het beste in jezelf te realiseren. 

Als je dat doet, zul je merken dat jij je niet meer geblokkeerd of verlamd voelt. 

Uit padwerklezing 148: Positiviteit en negativiteit: één energiestroom

Als we gevangen zijn in de dualiteit afgunst-indruk maken zijn we emotioneel onvolwassen en willen we belangrijker, meer bijzonder en beter dan anderen zijn. Uit verde­diging, wrok of om anderen te straffen willen we over anderen heer­sen en triomferen en hen tot de mindere ma­ken. We willen bepaalde voordelen oneerlijk krijgen en die nega­tieve levenshouding ver­oorzaakt on­tel­bare problemen. Er bestaat in dit onvolwassen aspect de verwarde misvatting dat zelfont­plooiing en uniek­heid ten koste van anderen gaan en daarom vergelijkt het zichzelf met anderen; welke verge­lijking altijd òf beter òf minder uitvalt. In werkelijkheid is deze negatieve dualistische levenshou­ding van òf afgunstig zijn òf in­druk op anderen maken de tijdelijke ver­vorming van het beste in zichzelf willen ontplooien. De posi­tieve levens­houding om het beste van zichzelf aan het leven te geven, levert juist een bij­drage aan anderen. Waarom vinden we het zo moeilijk om het beste van onszelf aan het leven te geven? We geloven in de misvatting dat we onszelf tekort doen als we aan het leven geven en dat we rijker worden door hebzuchtig te grijpen en te graaien door indruk te maken en afgunstig te zijn. Maar onze moeilijkheden en frustraties ontstaan júist door deze misvatting want deze egoïstische en hebzuchtige houding is schadelijk voor het leven en anderen en daardoor ook voor onszelf. We dienen te begrijpen, dat als we constructief gericht zijn op de waarheid ‘ik en de ander zijn één’ er geen con­flict meer is tus­sen geven en ont­vangen. Dan geven we gul het beste van onszelf aan het leven waar­door de dualiteit afgunst-indruk maken versmelt en we de wel­dadig­heid en over­vloed van het leven zullen ervaren. In deze workshop zullen we met een liefde­volle nieuwsgierigheid aan de hand van thema’s uit de padwerk lezingen de dualiteit afgunst-indruk maken onderzoeken.

Afgunst verlamt de scheppingskracht

Op het menselijk dualis­tische bewustzijnsniveau zijn we af­gunstig omdat we in de illusie ge­loven dat òf wijzelf iets hebben òf de ander iets heeft: “òf ik ben beter òf jij bent beter”. Af­gunst is een belang­rijk element in al onze pro­blemen. Afgunst creëert zelfhaat en schuld­gevoelens over onze begeer­te en jaloezie. Het verlamt en blokkeert onze scheppende krach­ten en onze pogingen naar het goede uit te reiken. We laten ons leiden door het egoïsme en de oneerlijkheid van het inner­lijke kind dat het leven wil bedriegen door meer te willen krijgen dan het geeft.

Het universum kent oneindige overvloed en als je dat echt weet, kun je onmogelijk afgunstig zijn. Want wat de ander heeft wordt niet van jou weggenomen. Wat jij hebt, is nooit van een ander weggenomen. Die misvatting brengt ontelbare problemen teweeg en schept niet alleen afgunst maar ook schuld. De ontspannen, krachtige energie waarmee je uitreikt naar het goede dat er voor jou kan zijn, wordt erdoor verlamd. Je gaat het beste dat mogelijk is heel aarzelend uitdrukken en ervaren. Je gaat problemen op een verwrongen manier zien. Je voelt je schuldig vanwege je begeerte naar wat anderen hebben en tegelijkertijd je jaloezie op hen. (Uit padwerk lezing 148)

Indruk maken is een trotse houding

Het ego handhaaft zich met trots door indruk te maken. We willen beter lijken in de ogen van anderen, dan we eigenlijk zèlf geloven dat we zijn. We hebben een diepgewortelde verwarring dat we beter dan anderen moeten zijn om te kunnen overleven, om geliefd, aanvaard, waardevol en respectvol te zijn. Het onvolwassen ego vindt zichzelf belang­rijker dan iemand anders. Het heeft de behoefte zich ten opzichte van anderen te ver­heffen door te bewijzen, indruk te maken of in competitie te zijn. Deze houding leidt on­vermijdelijk tot een gevoel van afgescheidenheid, onwaarheid en liefdeloosheid.

Ook de in de mens heersende neiging om te leven omwille van de schijn in plaats van omwille van de waarheid, omwille van zijn echte gevoelens en belangen, valt onder de categorie trots. De illusie van de afgescheiden egotoestand is op dit punt zo sterk, dat het de mens belangrijker lijkt indruk te maken dan er bij stil te staan wat een tragisch en onnodig offer hij brengt voor een totaal denkbeeldige winst die hij nooit en te nimmer kan behalen. (Uit padwerk lezing 199)

Het beste van jezelf geven versmelt de dualiteit

Zolang we afgunstig zijn en uit angst voor tekort meer willen krijgen dan we bereid zijn te geven, is het verlangen om het beste van onszelf te geven vervormd in bewijzen dat we beter dan anderen zijn door indruk te maken. We vergelijken ons met anderen en we zijn in competitie. We zien niet dat we daardoor in de vicieuze cirkel van emotionele afhankelijkheid gevangen zitten. Wanneer we het beste van onszelf geven en niet meer willen krijgen dan we bereid zijn te geven, dan zullen we succesvol zijn.

De verandering ligt in het feit dat je het beste van jezelf geeft (op welk gebied van het leven dan ook) in plaats van de beste indruk te geven. Als je alles wat je in het verleden ontdekt hebt, in dat licht beschouwt, kun je het grote verschil vaststellen tussen de beste indruk geven, zodat het beste van je gedacht wordt en werkelijk je best doen om het resultaat te verkrijgen dat jij je wenst. Dit is de sleutel die het werkelijke succes dat je wilt bepaalt in een beroep, in een vervullende relatie, in groei en in zelfontplooiing.(Padwerk lezing 128)


Top